Obsah petice STOP spalovně

Zastupitelstvo Města Vsetína,
Svárov 1080,
755 24 Vsetín

Vsetín dne 18.3.2019

„Nesouhlas s umístěním záměru ZEVO Vsetín ve výtopně Ohrada“

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Petiční výbor zastupuje Mgr. Přemysl Baran, narozen 17.1.1971, bydlištěm Na Hrázi 1259, 75501 Vsetín.

Vážení zastupitelé,
koncem roku 2018 byl společností Zásobování teplem Vsetín a.s. za podpory společnosti Technické služby Vsetín, s.r.o. prezentován projekt spalovny směsného komunálního odpadu a dalších vybraných druhů odpadu pod názvem ZEVO Vsetín. Záměr má být realizován na Vsetíně, v místě stávající výtopny na zemní plyn Ohrada, nacházející se v blízkosti Kauflandu.

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s umístěním zařízení ZEVO Vsetín v místě stávající výtopny Ohrada, tj. prakticky do centra města Vsetína, z níže uvedených důvodů:

  1. Stávající teplárna na Ohradě spaluje zemní plyn, který představuje nejčistší palivo z hlediska produkovaných škodlivin a vlivu na ovzduší. Spalováním směsného komunálního odpadu, který představuje značně rozdílný materiál, ve kterém jsou často i různé nebezpečné složky, dojde k navýšení množství a druhů emisí proti stávajícímu stavu.
  2. Město Vsetín se nachází ve špatně provětrávané kotlině, přičemž komín ve výtopně Ohrada má relativně nízkou výšku vzhledem k morfologii okolního terénu. Uvedený záměr tak spolu s vysokou dopravní zátěží v daném místě a emisemi z lokálních topenišť povede k dalšímu zhoršení stávajícího stavu imisní zátěže v lokalitě, zejména při inverzních stavech.    Nechceme tady ovzduší jako v Ostravě!
  3. Spalovna odpadů je umístěna prakticky do centra města v přímé návaznosti na obytnou zástavbu, do blízkosti sídlišť Ohrada, Sychrov a Luh, přičemž nejbližší obytné objekty se nacházejí ve vzdálenosti jen cca 100 m. Ve vzdálenosti do 500 m od spalovny se nachází 6 školských zařízení a 3 velká sídliště. Tyto vzdálenosti jsou z pohledu možného ovlivnění ovzduší emisemi velmi malé, s více něž pravděpodobným rizikem imisního spadu do těchto obydlených zón města. Nikdy nelze vyloučit nebezpečí havárie, či porušení technologické kázně, což vzhledem k výše uvedeným vzdálenostem může mít negativní dopad na zdraví obyvatel a kvalitu jejich životního prostředí.
  4. Veškerá nová evropská a česká legislativa v oblasti ochrany ovzduší má za cíl snížení stávajícího stavu znečištění ovzduší a zvýšení kvality životního prostředí obyvatel. Předkládaný záměr vede přesně naopak ke zhoršení stávajícího stavu, navýšení množství emisí a navazující imisní zátěže v sídelní části města. Umístění takovéhoto nového významného zdroje znečišťování ovzduší do dané lokality, je s ohledem na výše uvedené nezodpovědné a více než nepochopitelné.

Žádáme proto město Vsetín jako původce komunálních odpadů a tedy rozhodujícího partnera pro realizaci záměru, aby odstoupilo od nepřímo vyjadřované podpory tohoto projektu (viz nepřipomínkování záměru, nezahájení otevřené debaty o ZEVO nebo alespoň průzkumu veřejného mínění, pokud nepočítáme dříve zorganizovanou akci „kulatý stůl“, která byla spíše představením projektu a jeho propagací).

Zároveň vyzýváme město Vsetín, aby se zabývalo jinými alternativami řešení nakládání se směsným komunálním odpadem v návaznosti na zákaz jeho skládkování od r. 2024, případně dle návrhu svazu měst a obcí na odklad tohoto termínu až od roku 2030.

Jako další smysluplné alternativy je možno například uvést:

  1. Realizaci ZEVO Vsetín v předkládaném technickém řešení místo uhelného zdroje společnosti Zásobování teplem a.s. nacházejícího se v průmyslové zóně v Jasenicích. Tento uhelný zdroj produkuje v současné době nesrovnatelně vyšší množství emisí než plynová kotelna na Ohradě, přičemž je lokalizován úplně mimo obytné části města i jakoukoliv jinou obytnou zástavbu.
  2. Realizaci zařízení na mechanicko-biologickou úpravu směsného komunálního odpadu společností Technické služby Vsetín s.r.o., s následným odprodejem vyráběného tuhého alternativního paliva (TAP) nebo jeho spalováním/spoluspalováním ve stávajícím uhelném zdroji společnosti Zásobování teplem a.s. v Jasenicích. Využívat lze v tomto případě rovněž vyseparovanou biologicky rozložitelnou složku odpadu.
  3. Spolupráci s ostatními významnými obcemi v regionu a orgány Zlínského kraje (ty mají hlavní zodpovědnost za plnění Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje) na realizaci krajského zařízení. V tomto případě by prioritně měly být transformovány na ZEVO uhelné zdroje v kraji nacházející se mimo obytnou zástavbu, kterým končí „teplárenská výjimka“ umožňující vyšší emisní limity do roku 2022. Náhrada uhelných zdrojů za spalovny komunálního odpadu s kvalitním čištěním spalin na hodnoty emisí udávaných jako dolní úroveň BAT (nejlepší dostupné techniky) tak může vést ke snížení vlivu spalovacího zdroje na ovzduší při řešení nakládání s komunálním odpadem.

Vše výše uvedené potvrzujeme svým podpisem.

Petiční výbor ve složení:

Jméno

Příjmení

Bydliště

Přemysl
Baran
755 01 Vsetín, Na Hrázi 1259
Robert
Procházka
755 01 Vsetín, Na Kamencoch 1237
Tomáš
Zvonek
755 01 Vsetín, Nad školou 2251
Petr
Kořenek
755 01 Vsetín, Záviše Kalandry 1419

zastupuje Mgr. Přemysl Baran, bydlištěm Na Hrázi 1259, 75501 Vsetín

S žádostí o vyjádření se k záměru výstavby Spalovny odpadů ZEVO v centru Vsetína a k sestavené petici proti její výstavbě se obracíme také na:

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
Zastupitelstvo Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín 761 90
Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín 761 90
Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, Vsetín 755 24     - Odbor ÚP, stavebního řádu a dopravy
                                                                                                      - Odbor životního prostředí
Stadt Mennheim, Rathaus E5, Mannheim 68159

Petiční místa

Městský úřad Vsetín
Svárov 1080
755 01 Vsetín
Poznámka: přízemí vpravo

Hypermarket Albert
Ul. Generála Klapálka 300
755 01 Vsetín
Poznámka: recepce

HAMBOS s.r.o.
Generála Klapálka čp. 1108
755 01 Vsetín
Poznámka: vedle objektu Lesů ČR

Cyklo na Sychrově
Sychrov čp. 56
755 01 Vsetín
Poznámka: vedle prodejny potravin

Farmářská prodejna Odtadyma - Hlásenka
Svárov 1055
755 01 Vsetín
Poznámka: vpravo v přízemí Domu kultury

Hudebniny Tobolka
Na Příkopě 814
755 01 Vsetín
Poznámka: nad prodejnou Albert

Kadeřnictví Luh I
Luh 1734
755 01 Vsetín

Rodinné a mateřské centrum - Sluníčko
Záviše Kalandry 1095
755 01 Vsetín

Bistro Pančava
Svárov 323
755 01 Vsetín

Pneuservis Stacho
Ohrada 2069
755 01 Vsetín

Veterinář Zdeněk Lysý
Smetanova 1303
755 01 Vsetín

Vinotéka u Vrajů
Smetanova ulice 1273
755 01 Vsetín

Sport Bar AGH Na Nové
Ohrada 1851
755 01 Vsetín

MUDr. Ivana Křupková, Alergologická ordinace
Tyršova ul. 1320, Vsetín
755 01 Vsetín

Hotel Vsacan
Žerotínova 1114
755 01 Vsetín


Připravované akce